A Tesco Akadémia Kft.

adatvédelmi szabályzata és adatkezelési tájékoztatója

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait.

 1. Fogalom-meghatározások
 • Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Adatvédelmi Szabály alatt minden adatvédelmi rendelkezést tartalmazó jogszabályt, szabályzatot értünk, többek között a Megállapodásra vonatkozó a mindenkor hatályos EGT, az Európai Unió tagállamai és az Egyesült Királyság a Megállapodás alapján történő Személyes Adatok feldolgozására vonatkozó szabályait (pl. a cseh, magyar, lengyel és szlovák adatvédelmi jogi aktusokat, az Egyesült Királyság adatvédelmi Törvényét és a GDPR-t a GDPR végrehajtására vagy kiegészítésére vonatkozó törvényeket);
 • EGT az Európai Gazdasági Térséget jelenti;
 • GDPR alatt az Európai Unió által kiadott Általános Adatvédelmi rendeletet (EU 2016/679) értjük;
 • Helyes ipari gyakorlat alatt azt a képességet, megfelelő gondosságot, tudást és előrelátó képességet értjük, amit azt ugyanolyan, vagy hasonló Szolgáltatások esetén egy hozzáértő és tapasztalt szolgáltatótól is elvárnának;
 • Személyes adatok az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
 • Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

A képzés megkezdése esetén -amennyiben a képzési költségeket részben vagy egészben a munkáltatója fizeti-a jelentkező hozzájárul, hogy Adatkezelő a jelentkező munkáltatóját, mint a képzési és vizsgadíj megfizetőjét tájékoztassa a jelentkező hiányzásairól, a résztvevői teljesítményértékelés eredményeiről. A tájékoztatás jogalapja a 21/2013. (VI. 18.) NGM rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettség.

A képzés megkezdése esetén a jelentkező hozzájárul, hogy az Adatkezelővel jogviszonyban álló oktatója ellenőrizze a résztvevők személyazonosságát a tanóra és a vizsga tevékenység megkezdése előtt.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2021.01.01-től visszavonásig érvényes.

– Jogszabályokra hivatkozás:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 3. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 4. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 5. évi LXXX. törvény a szakképzésről
 6. 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről
 7. 7/2020 (III-26) Korm. rendelet 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

– Cégadatok

Tesco Akadémia Képzési és Fejlesztési Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-151367 

Székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.

adószám: 23580682-2-13

központi telefonszám: +36 20 821 3298

e-mail cím: tescoakademia@tesco.hu

adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőség: CE.DPO@tesco.com

holnap: www.tescoakademia.hu

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

2.1) Ügyfél (képzésen résztvevő személy) kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: információ nyújtása korábbi partnerek, ügyfél kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – ha van marketing célú felhasználás, hírlevél stb.

Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével v. a képzési jelentkezési lapon tett jóváhagyásával jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, email cím, telefonszám, állandó lakcím, ideiglenes lakcím (opcionális), levelezési cím (opcionális),, legmagasabb iskolai végzettség megnevezése, szakképzettség megnevezése (opcionális), idegennyelv ismert (opcionális), adóazonosítójel, oktatási azonosító (opcionális), fénykép (opcionális), aláírás.

Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Adatfeldolgozó (amennyiben az adatok gyűjtése, feldolgozása a weblapon keresztül történik): weblap üzemelteltetője, mint adatfeldolgozó: ENTER STÚDIÓ BT. (székhely: 1116 Budapest, Dália utca 6.; cégjegyzékszám: 01-06-512528; adószám: 28653817-2-43

2.2) Érdeklődéssel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: információ érdeklődők részére; kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – ha van marketing célú felhasználás, hírlevél stb.

Az érintett írásban, emailben vagy a honlapon található ügyfélszolgálati űrlapon található tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. A kezelt személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám,

Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Adatfeldolgozó (az adatok gyűjtése, feldolgozása a weblapon keresztül történik): weblap üzemelteltetője, mint adatfeldolgozó: ENTER STÚDIÓ BT. (székhely: 1116 Budapest, Dália utca 6.; cégjegyzékszám: 01-06-512528; adószám: 28653817-2-43

2.3) Képzéssel kapcsolatos hatósági adatszolgáltatás és adatnyilvántartás

Az adatkezelés célja: Képzéssel kapcsolatos statisztikai adatok kötelező̋ begyűjtése, adatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

Adatok megadása feltétele a képzési szolgáltatási szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

Adatfeldolgozó: Az adatok gyűjtése, feldolgozása, online adatszolgáltatása a felnőttképzési államigazgatósági szerv felé a Skillnaut szoftverrel történik. A szoftver üzemelteltetője, mint adatfeldolgozó: ENTER STÚDIÓ BT. (székhely: 1116 Budapest, Dália utca 6.; cégjegyzékszám: 01-06-512528; adószám: 28653817-2-43

A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, születési hely, születési ország, születési idő, anyja születési neve,nem, , email cím, , legmagasabb iskolai végzettség, szakképzettség (opcionális), idegen nyelvismeret (opcionális), oktatási azonosító,

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve: 2013. évi LXXVII. törvény alapján 8 évig.

2.4) Képzési szerződéskötéssel és felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: képzési szerződéskötés az érintettel, szolgáltatás nyújtása

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogszabályi előírás, a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve külső azonosító (opcionális), aláírás

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve: 2013. évi LXXVII. törvény alapján 8 évig, majd ezt követően a TESCO belső szabályzata alapján még 2 évig, azaz összesen 10 évig.

Adatfeldolgozó: Az adatok gyűjtése, feldolgozása és a képzési szerződés generálása a Skillnaut szoftverrel történik. A szoftver üzemelteltetője, mint adatfeldolgozó: ENTER STÚDIÓ BT. (székhely: 1116 Budapest, Dália utca 6.; cégjegyzékszám: 01-06-512528; adószám: 28653817-2-43

2.5) Képzési igazolás kiadásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: sikeres képzés elvégzéséről igazolás kiadása az érintett részére 

Az adatkezelés jogalapja: érintett jogos érdeke, a fele között létrejött szerződés teljesítése

A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, aláírás.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve: 2013. évi LXXVII. törvény alapján 8 évig, majd ezt követően a TESCO belső szabályzata alapján még 2 évig, azaz összesen 10 évig.

A jogos érdek megjelölése: az érintett jogos érdeke az adatok kezelése, elmaradása esetén az érintett részére képzési igazolást nem tud kiállítani az adatkezelő a meghatározott megőrzési időt követően.

Adatfeldolgozó: Az adatok gyűjtése, feldolgozása és a képzési igazolások generálása a Skillnaut szoftverrel történik. A szoftver üzemelteltetője, mint adatfeldolgozó: ENTER STÚDIÓ BT. (székhely: 1116 Budapest, Dália utca 6.; cégjegyzékszám: 01-06-512528; adószám: 28653817-2-43

2.6) Számla kiállítása (természetes személy érintett esetén)

Az adatkezelés célja: számla kiállítása a számlafizető részére, jogszabályi előírások teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást

A kezelt személyes adatok köre: név, számlázási név, számlázási cím (ország, város,irányító,utca, házszám), levelezési cím(ország, város,irányító,utca, házszám), adóazonosító jel, adószám (opcionális), e-mail cím, számlázási kapcsolattartó neve, számlázási kapcsolattartó telefonszáma

Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben meghatározott határidőig

Adatfeldolgozó: Az adatok gyűjtése, feldolgozása, adatszolgáltatása a könyvelés felé a Skillnaut szoftverrel történik. A szoftver üzemelteltetője, mint adatfeldolgozó: ENTER STÚDIÓ BT. (székhely: 1116 Budapest, Dália utca 6.; cégjegyzékszám: 01-06-512528; adószám: 28653817-2-43

Adatfeldolgozó: Az adatok feldolgozása, számla kiállítása

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. pénzügyi osztály

2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.; cégjegyzékszám: 13 10 040628; adószám: 10307078-2-44

2.7) Szakképzésben (duális képzésre) jelentkező személyekkel kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelés célja: szakképzésben (duális képzésre) jelentkezők kapcsolati adatainak gyűjtése kapcsolat felvétel céljából

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – ha van marketing célú felhasználás, hírlevél stb.

A kezelt személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Adatfeldolgozó: Az adatok gyűjtése, feldolgozása, adatszolgáltatás a Tesco Akadémia Kft. részére. A weblap üzemelteltetője, mint adatfeldolgozó: ENTER STÚDIÓ BT. (székhely: 1116 Budapest, Dália utca 6.; cégjegyzékszám: 01-06-512528; adószám: 28653817-2-43

2.8) Szakképzési intézményekkel kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelés célja: a szakképzési intézmények kapcsolattartói adatinak gyűjtése kapcsolatfelvétel céljából

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – ha van marketing célú felhasználás, hírlevél stb.

A kezelt személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Adatfeldolgozó: Az adatok gyűjtése, feldolgozása, adatszolgáltatás a Tesco Akadémia Kft. részére. A weblap üzemelteltetője, mint adatfeldolgozó: ENTER STÚDIÓ BT. (székhely: 1116 Budapest, Dália utca 6.; cégjegyzékszám: 01-06-512528; adószám: 28653817-2-43

 1. Az érintettek jogai

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést;
 • kérelmezheti azok helyesbítését;
 • kérelmezheti azok törlését;
 • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje);
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Amennyiben az érintett bármely fentiekben felsorolt jogát szeretné gyakorolni, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a CE.DPO@tesco.com e-mail címen keresztül.

 1. Egyéb adatkezelések – pl. hatósági megkeresés esetén az adatokat továbbítják.
 1. Személyes adatok tárolásának módja, biztonsága

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1. Sütik, webelemzési szolgáltatások

A Szolgáltató a szolgáltatások minőségének javítása érdekében az Ügyfél böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájlt („cookie”) helyez el. Ezen információk nem alkalmasak az Ügyfél személyek azonosítására csak az Ügyfél gépének felismerésére. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is az Ügyfél hozzájárulása.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy az Ügyfél elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy az Ügyfél kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngészőprogram bezárásakor.

Záró rész

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu